Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Wad Chopper Harlingen, gevestigd op sibadaweg 62 te Harlingen.

Verhuur van E-Choppers:

 • Verhuurder verklaart te hebben verhuurd en in goede staat te hebben afgeleverd aan huurder, die verklaart te hebben gehuurd en in goede staat in ontvangst te hebben genomen van de verhuurder.
 • Bij het huren van een E-Chopper dient altijd borg betaald te worden. Deze borg krijgt u retour na de huur periode, mits de E-Chopper in dezelfde staat bij ontvangst wordt teruggebracht.
 • Voor het rijden op de E-Chopper moet je minimaal 16 jaar zijn en in het bezit van een geldig bromfietscertificaat of rijbewijs B. U dient dit te tonen wanneer hier naar gevraagd wordt.
 • U dient tijdens het besturen van de E-chopper ten alle tijde een helm te dragen. Nederland kent sinds 01-01-2023 een helmplicht voor deze voertuigen. Er wordt een helm in bruikleen aangeboden door Wad Chopper Harlingen tijdens de huurperiode van de E-chopper.
 • Het is niet toegestaan om alcoholhoudende dranken te nuttigen tijdens de huurperiode. Eveneens is het niet toegestaan om Een of meerdere personen te vervoeren of over strand of zandpaden te rijden.
 • De maximale toegestane snelheid met de E-Choppers bedraagt 25 km/u, deze snelheid mag in geen geval overtreden worden. E-Choppers laat het gebruik van auto(snel)wegen niet toe omdat deze wettelijk verplicht zijn gebruik te maken van de fietspaden in Nederland.
 • De huurder vrijwaart de verhuurder van alle boetes, transacties en administratieve sancties e.d., die aan de verhuurder mochten worden opgelegd terzake van, gedurende de huurtijd door de huurder en/of de bestuurder en/of bijrijder(s), gepleegde misdrijven en overtredingen. Voor dergelijke boetes, transacties en administratieve sancties draagt de huurder in de verhouding tot de verhuurder, en voor zover mogelijk ook extern, het volledige risico en de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.
 • Het huren van een E-Chopper is volledig op eigen risico. De E-choppers zijn allemaal WA verzekerd. De huurder is altijd aansprakelijk voor schade die is ontstaan of toegebracht aan de gehuurde E-Chopper, ongeacht of de schuld is ontstaan door de huurder of door derden. De schades zullen altijd op u verhaald worden.
 • Wad Chopper Harlingen is niet aansprakelijk voor ontstane schade aan goederen, huurder en of derden gedurende de huurperiode. Dit betreft eveneens schade aan kleding.
 • De huurder verklaart bekend te zijn met het feit, dat er met betrekking tot de E-Chopper geen andere verzekeringen zijn afgesloten dan de uitdrukkelijk genoemde verzekeringen. Eventuele andere of verdergaande verzekeringen die door de huurder gewenst mochten worden, moeten door de huurder zelf en voor eigen rekening worden gesloten.
 • De huurder vrijwaart de verhuurder van alle schade van bijrijder(s) of derden, waarvoor de verhuurder op grond van de wet aansprakelijk mocht zijn en waarvoor onder de WA-verzekering door de verhuurder geen dekking mocht worden gegeven.
 • Voor eventuele kosten en/of schade, welke voor de huurder of de bestuurder van de E-Chopper of bijrijder(s) daarvan mocht(en) ontstaan, ten gevolge van enige schade en/of defect en/of verlies aan c.q. van de E-Chopper met toebehoren of aan derden toegebracht, draagt de verhuurder geen aansprakelijkheid.
 • Indien de E-Chopper per dagdeel of dag is verhuurd, wordt een nieuwe daghuur in rekening gebracht indien de E-Chopper niet 's avonds voor 20:00 uur terug is gegeven aan de verhuurder. Bij langer gebruik van de E-Chopper dan overeengekomen, gaat de huur automatisch door en blijven de bepalingen van deze huurovereenkomst van kracht, zolang niet de afgesproken maximum verlenging van de huurtijd wordt overschreden.
 • Bij een vroegtijdige terug bezorging, blijft de volle huur gelden.
 • De verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst te allen tijde zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, indien naar zijn oordeel de E-Chopper door de huurder niet op zorgvuldige wijze wordt gebruikt.